23/06/2017

Dokumenta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima (›› Službeni list RS‹‹, br. 51/09), na Skupštini održanoj dana 30.06.2017. u Beogradu, usvojen je
STATUT
UDRUŽENJA „Балканац“
Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

Udruženje „Балканац“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u odblasti proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda, televizijskog programa, kao i u oblastima neformalne edukacije mladih ljudi, međunarodnih odnosa, obrazovanja, kulture i zaštite životne sredine.                                   Udruženje „Балканац“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u odblasti proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda, televizijskog programa, kao i u oblastima neformalne edukacije mladih ljudi, međunarodnih odnosa, obrazovanja, kulture i zaštite životne sredine.                                    U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama u inostranstvu  Udrženje može, uz naziv Udruženja upisan u sudski registar, upotrebljavati i  prevod naziva Udruženja na engleski jezik i druge svetske jezike.

Ciljevi udruženja
Član 2.

Ciljevi našeg udruženja su amaterska proizvodnja kinematografskih dela, organizovanje aktivnosti u oblastima neformalne edukacije mladih, međunarodnih odnosa, obrazovanja, kulture i zaštite životne sredine, kao i okupljanje organizacija, političkih subjekata i rad sa lokalnim upravama i samoupravama, državnim i evropskim institucijama.                     Ciljevi našeg udruženja su amaterska proizvodnja kinematografskih dela, organizovanje aktivnosti u oblastima neformalne edukacije mladih, međunarodnih odnosa, obrazovanja, kulture i zaštite životne sredine, kao i okupljanje organizacija, političkih subjekata i rad sa lokalnim upravama i samoupravama, državnim i evropskim institucijama.                      Odluku o proširivanju ciljeva udruženja donosi Upravni odbor uz prethodnu saglasnost osnivača i članova Skupštine.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje

 • Okuplja mlade u Republici Srbiji i zemljama u Regionu;
 • Ruši predrasude o međunacionalnoj netrpeljivosti i postavlja zdrave temelje omladini na Balkanu
 • Proizvodi amaterska kinematografska dela i audio-vizuelne proizvode;
 • Organizuje skupove i debate na temu bolje regionalne saradnje mladih;
 • Organizuje aktivnosti vezane za oblast zaštite životne sredine;
 • Organizuje aktivnosti vezane za neformalnu edukaciju mladih u oblasti obrazovanja i kulture
 • Sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama iz regiona;
 • Sarađuje sa političkim subjektima, lokalnim upravama i samoupravama, državnim i evropskim
 • Osniva kancelarije u ostalim državama u regionu.

Naziv i sedište
Član 4.

 

Naziv Udruženja je: „Балканац“.

Udruženje ima sedište u Beogradu. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, na obrazloženi predlog.. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava, obaveze i odgovornost članstva
Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
 • Bira i bude biran u organe Udruženja;
 • Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
  Član je dužan da:
 • Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

  Unutrašnja organizacija
  Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Savetodavni odbor, Stručni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava Predsednik Upravnog odbora ili zamenik u njegovom odsustvu.

Skupština:

 • Donosi plan i program rada;
 • Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • Usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 • Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 • Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima 3 (tri) člana, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika. Upravni odbor zaseda redovno dva puta mesečno i najviše dva puta vanredno. Sednice Upravnog odbora saziva predsednik ovog izvršnog organa.  Posle svakog zasedanja Upravnog odbora obavezan je zapisnik, koji se u roku od 2 (dva) dana mora proslediti glavnoj Skupštini i Savetodavnom odboru

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu Predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Član 12.
Upravni odbor:

 • Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • Donosi finansijske odluke
 • Odlučuje o pokretanju postupaka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • Odlučuje o pokretanju postupaka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 • Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Savetodavni odbor je organ Udruženja čiji se članovi biraju iz reda profesora, umetnika, stručnjaka i ostalih lica, koja mogu da unaprede ostvarivanje ciljeva Udruženja.Savetodavni odbor je organ Udruženja čiji se članovi biraju iz reda profesora, umetnika, stručnjaka i ostalih lica, koja mogu da unaprede ostvarivanje ciljeva Udruženja. Mandat članova Savetodavnog odbora traje 4 godine.

Član 14.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo birani na tu poziciju. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 15.

Član 15.Član 15.Stručni odbor je organ Udruženja koji izrađuje planove projekata i projekte za Udruženje.  Stručni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo birani. Stručni odbor je dužan da nakon razgovora sa članovima Upravnog odbora o pokretanju novog projekta izradi, najpre detaljan plan projekta, a kasnije i projekat, i to u roku od 7 do 10 dana.

Ostvarivanje javnosti rada
Član 16.

Rad Udruženja je javan.Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.

Član 17.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji, regionu i inostranstvu.Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji, regionu i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja se bave istom ili sličnom delatnošću, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 18.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donaciija i poklona, sponzorstava, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada udruženja
Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom

Izgled i sadržina pečata
Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je na gornjoj polovini ispisano: „Балканац Удружење/Udruženje“ i sa iscrtanim logoom Udruženja.

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 22.

Ovaj Statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Pin It on Pinterest

Share This